Zamestnanie: Odborný radca vo veterinárstve

« späť na zoznam inzerátov 852,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- Vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. NR SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
- Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitosti s celospoločenským dosahom.
- Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy. Tvorba právnych predpisov podľa splnomocnení ustanovených zákonom.
- Vykonáva veterinárny dozor pri premiestňovaní zvierat v regióne (štatistika, výkazníctvo).
- Vykonáva veterinárnu kontrolu ochrany zvierat.
- Na základe poverenia hlavného veterinárneho lekára vykonáva certifikáciu pri premiestňovaní, preprave, v obchodne, vývoze, dovoze, prevoze, alebo uvádzaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov na trh.
- Vykonáva monitoring určitých látok a ich rezíduí vo zvieratách, z ktorých pochádzajú živočíšne produkty, v ich krmivách a napájacej vode, ako aj produktoch živočíšneho pôvodu.
- Prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia na základe skutočnosti zistených pri výkone svojej pôsobnosti.
- Nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočnosti zistených pri výkone svojej pôsobnosti, alebo pri podozrení z vážneho, alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat, alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami, alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi, alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu.
- Povoľuje činnosti prevádzkarne a zariadenia, ak a) nejde o obchod s členskými štátmi a vývoz do tretích krajín, b) ide o uvádzanie zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov výlučne na domáci trh.
- Vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov, zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov ŠVPS SR.
- Spolupracuje s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s ostatnými štátnymi organizáciami.
- Vykonáva kontrolu zdravia a ochrany zvierat aj vtedy, ak nejde o ich uvádzanie na trh.
- Plní ďalšie úlohy podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov.

Lokalita: Komárno

Ponúkaný plat: 852,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1763675/odborny-radca-vo-veterinarstve

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

30.09.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty