Zamestnanie: Profesionálny vojak/vodič sk. C/Rožňava

« späť na zoznam inzerátov 1050 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. januára 2019 a 11. októbra 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Číslo výberového konania: 3P/2020, 4P/2020

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: čakateľ

Predpokladaný nástup: 3P/2020 - august 2020, 4P/2020 - október 2020

Podmienky prijatia do štátnej služby :

Do štátnej služby možno prijať občana, ak

a) požiadal o prijatie do štátnej služby,
b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.členským štátom Európskej únie, alebo
2.členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) je bezúhonný,
g) je spoľahlivý,
h) ovláda štátny jazyk,
i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
o) úspešne absolvoval výberové konanie.
Výhody:
V prípravnej štátnej službe počas základného vojenského výcviku a odborného výcviku mzda vo výške minimálnej mzdy - 580,- €, pre rok 2020.

Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených zákonom 281/2015 Z.z. patrí plat, ktorý tvorí:

- hodnostný plat (funkčná tarifa môže byť profesionálnemu vojakovi v
závislosti od charakteru vykonávanej funkcie zvýšená až do výšky 50 % z
funkčnej tarify dosiahnutej vojenskej hodnosti alebo zapožičanej
vojenskej hodnosti),
- zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,
- platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
- príplatok výkonným letcom,
- príplatok výsadkárom,
- príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,
- príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
- príplatok zdravotníckym pracovníkom,
- príplatok vrcholovým športovcom,
- príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
- príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
- odmena,
- zahraničný príspevok.

Poznámka:

Príplatky podľa zákona 281/2015 Z. z. v závislosti od zaradenia na funkciu po splnení zákonom stanovených podmienok.

V dočasnej štátnej službe stabilizačný príspevok: Bratislava 390,60 €, mimo Bratislavy 325,50 €.

Príklady výpočtu hrubej mzdy: https://www.regrutacia.sk/190-sk/financne-ohodnotenie/

Lokalita: Rožňava

Ponúkaný plat: 1050 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1661667/profesionalny-vojak-vodic-sk-c-roznava

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

04.05.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0