Zamestnanie: Právnik/právnička

« späť na zoznam inzerátov 1400 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
• poskytovanie právnej podpory jednotlivým útvarom pri riešení právnych otázok v oblasti poskytovania
príspevku z prostriedkov Európskej únie pri zabezpečovaní úloh v rozsahu svojej pôsobnosti,
• usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii projektov, pri aplikácii a výklade jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a dokumentov,
• vybavovanie komplexnej právnej agendy spojenej s implementáciou programov,
• poskytovanie právnych stanovísk a usmernení,
• príprava a posudzovanie zmlúv a iných právnych dokumentov,
• zastupovanie spoločnosti v právnych veciach v rozsahu poverenia pred súdmi a inými orgánmi,
• poskytovanie právnej pomoci v oblasti pracovného práva a procese verejného obstarávania,
• spolupráca pri príprave a pripomienkovaní zmlúv a dodatkov zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s právom SR a EÚ, overovanie súladu navrhovaných zmlúv s pravidlami štátnej pomoci, rovnosti príležitostí, a pod. súvisiacich so štrukturálnymi fondmi,
• spolupráca pri príprave, aktualizácií a spracovaní interných smerníc, interných manuálov a iných dokumentov upravujúcich postupy implementácie štrukturálnych fondov,
• spolupráca pri vypracovaní správ o zistenej nezrovnalosti,
• správa a evidencia zverených pohľadávok,zabezpečovanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok,
• participácia na kontrole súladu zmluvných podmienok v rámci verejného obstarávania v nadväznosti na zmluvu o NFP a na kontrole súladu zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o NFP v rámci procesu implementácie projektov.
Výhody:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.02.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie Právnik/právnička“

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Lokalita: Bratislava

Ponúkaný plat: 1400 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1668792/pravnik-pravnicka

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

21.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0