Zamestnanie: Technický pracovník BOZP a CO

« späť na zoznam inzerátov 995 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia predovšetkým :
Priame realizovanie činností na úseku krízového riadenia za oblasť správy vnútorných vôd:

1. Oblasť obrany a ochrany správy a vykonávanie konkrétnych činností za správu vnútorných vôd a to :
- v oblasti obrany a ochrany plní úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, zákona č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,
zákona č. 319/2002. Z.z o obrane SR, ústavného zákona č. 227/2002 Z.z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákona č. 387/2002 Z.z o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, vyhlášky MV SR č. 353/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú kritéria na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov v znení neskorších predpisov.
2. Oblasť hospodárskej mobilizácie a krízovom riadení, ktoré na základe
rozhodnutia generálneho riaditeľa podniku, prípadne riaditeľa odštepného závodu boli určené na priame zabezpečenie príslušnou správou vnútorných vôd:
- spracúva a pravidelne aktualizuje dokumentáciu krízového plánovania v zmysle zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a vyhlášky MV SR č.119/2003 a platných metodických pokynov,
- v oblasti hospodárskej mobilizácie plní úlohy podľa Dodatku č.1, ktorý schválilo MŽP SR
3. Oblasť realizovania konkrétnych povinností na úseku ochrany majetku pred zničením, poškodením a odcudzením:
- zabezpečuje ochranu majetku, ktorý správa vnútorných vôd ochraňuje fyzickou ochranou (vlastná ochrana, SBS, zložkami policajného zboru alebo ozbrojenými jednotkami OS SR), alebo technickými prostriedkami, a vykonáva kontrolu ich realizácie,
4. Ostatné
- plnenie úloh civilnej ochrany na správe vnútorných vôd;
V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva zabezpečuje plnenie úloh v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v náväznosti na vykonávacie vyhlášky MV SR na správe vnútorných vôd,

V oblasti BOZP a PO
- Komplexne zodpovedá za navrhovanie prevádzkovo-bezpečnostných opatrení a kontrolu
ich realizovania.
- Proti úrazová prevencia a kontrola dodržiavania predpisov BOZP, vstupné školenia, cyklické všetky predpísané školenia z BOZP a PO.
- Prešetruje pracovné úrazy, zabezpečuje ich hlásenie, vedie ich evidenciu a navrhuje nápravné opatrenia.
- Analyzuje úrazovosť a jej príčiny.
- Zabezpečenie OOPP a technických zariadení z hľadiska BOZP a PO.
- Spracováva plány protipožiarnych opatrení a plánu prevádzkovo-bezpečnostých opatrení,
kontroluje plnenie.
- Preveruje stav technických zariadení z hľadiska BOZP a PO.
- Vybavuje regresnú agendu v spolupráci s právnym odborom OZ a referátu BOZP pri OZ.
- Posudzuje a navrhuje opatrenia na odstránenie požiarneho nebezpečenstva v objektoch
Závodu.
- Pravidelne kontroluje dodržiavanie BP a PO a používanie OOPP na pracoviskách.
- Sleduje rešpektovanie súhlasov obvodných úradov životného prostredia zo strany organizácií, fyzických osôb, právnických osôb, ktoré nakladajú s nebezpečným odpadom.
- Sleduje nakladanie – zhromažďovanie nebezpečného odpadu v povodňovom dvore v areáli na Novej Osade.
- Vybavuje súhlasy na výkon nakladania s nebezpečným odpadom /NO/.
- Spracováva podklady k vypracovaniu programov odpadového hospodárstva, havarijného
plánu k nakladaniu s NO.
- Spracováva návrhy zmlúv s akreditovanými organizáciami na likvidáciu NO.
- Sleduje výkon činnosti závodu v zmysle zákona NR SR č. 409/2006 – úplné znenie z.
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
- Spracováva ročné hlásenia o zneškodnení NO.
- Vedie evidenciu faktúr a sprievodných listov NO.
- Zabezpečuje ochranu majetku, ktorý spravuje v rámci výkonu svojej činnosti pred stratou alebo poškodením.
Výhody:
- 5 dní dovolenky navyše
- Kvartálne osobné ohodnotenie
- Dlhodobo stabilná pozícia
- Profesionálny rast
- Jubilantské odmeny za odpracované roky
- Stravné v hodnote 4€ hradené do výšky 3,40 € zamestnávateľom
- Príspevok na rekreáciu zamestnancov
- Pracovné prostredie – Kancelária

Lokalita: Komárno

Ponúkaný plat: 995 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1666628/technicky-pracovnik-bozp-a-co

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

17.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0