Zamestnanie: Referent oddelenia investícií

« späť na zoznam inzerátov Dohodou cca 0,00 CZK

Náplň práce:
vykonávanie technického dozora investora, kontrola a naštudovanie projektových dokumentácií vrátane rozpočtov a výkazov výmer, kontrola súladu PD so skutkovým stavom, odovzdanie a prebratie staveniska; odovzdanie a prevzatie zrealizovanej stavby, zastupovanie mesta na realizovanej stavbe, kontrola kvality stavebných prác a termínov ich realizácie, vykonávanie obhliadok stavieb vo vlastníctve mesta, vyhotovenie zápisov z obhliadok a kontrolných dní stavieb, komunikácia s dodávateľmi stavebných prác a projektantami, príprava podkladov k zmluvám o dielo, kontrola faktúr predložených dodávateľmi stavebných prác, príprava podkladov pre fakturáciu, zabezpečenie podkladov pre kolaudáciu zrealizovanej stavby, odovzdanie stavby do majetku mesta, vyhotovenie podkladov pre účely verejného obstarávania, riešenie reklamácií
Prax vítaná.

Požadované doklady:
1. prihláška do výberového konania
2. motivačný list
3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu
5. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
6. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
7. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent oddelenia investícií – NEOTVÁRAŤ“
je potrebné doručiť do 13.04.2020 do 10.00 hodiny na adresu:
Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.

Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.

Lokalita: Ružomberok

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1665203/referent-oddelenia-investicii

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

14.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0