Zamestnanie: Regionálny/a koordinátor/-ka v NP TSP II

« späť na zoznam inzerátov 1600 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Regionálny koordinátor/koordinátorka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu, bude pôsobiť v meste Bratislava, BSK a čiastočne v Trnavskom kraji v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v MVO (ľudia bez domova) a obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplňou práce regionálneho koordinátora je najmä:
• pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo pri práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a primeranosť postupov v terénnej sociálnej práci, resp. v rámci odborných činností,
• komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,
• súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II,
• súčinnosť a zabezpečovanie zaškolenia nových terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,
• spolupráca na riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,
• komunikácia ( napr. vedenie a príprava pracovných stretnutí a porád) a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie v rámci sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,
• spracovanie prípadových štúdií,
• spolupráca na organizovaní vzdelávania a supervízie pre TSP, TP a OP,
• súčinnosť pri výbere žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
• ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,
• ďalšie činnosti na základe usmernenia odborného garanta, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.
Výhody:
Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 23.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v relevantných odboroch;
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Doplňujúce prílohy:
1. Podklady potvrdzujúce lektorské, facilitačné a supervízne skúsenosti, vedenie a koordinácia pracovných tímov.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami, príp. doplňujúcimi prílohami pošle e-mailom na adresu:
kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP TSP II RK BA“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Lokalita: Bratislavský kraj

Ponúkaný plat: 1600 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1663700/regionalny-a-koordinator-ka-v-np-tsp-ii

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

10.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0