Zamestnanie: Lekár - hygienik

« späť na zoznam inzerátov 833 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
1. výkon odborných činností, ktoré sú uvedené v štatúte Národného referenčného centra (NRC) pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz na RÚVZ so sídlom v Trenčíne,
2. spolupodieľanie sa na vypracovaní výročnej správy NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz a odboru epidemiológie,
3. účasť na odbornom usmerňovaní a koordinácii plnenia programov ochrany a podpory zdravia na úseku epidemiológie,
4. účasť na epidemiologických štúdiách a na intervenčných programoch zameraných na ochranu a podporu zdravia a praktická aplikácia výsledkov,
5. príprava odborných podkladov pre spracovanie koncepčných materiálov a návrhov podľa usmernenia nadriadeného zamestnanca,
6. spoluúčasť na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na odboroch epidemiológie a v činnosti nemocničnej epidemiológie a hygieny ako aj klinických pracovníkov v problematike prevencie a kontroly infekčných ochorení, zvlášť v oblasti kontroly a prevencie nozokomiálnych nákaz,
7. výkon epidemiologického vyšetrovanie a nariaďovanie protiepidemických opatrení v ohniskách nákazy,
8. účasť na zabezpečení imunizačného programu,
9. zabezpečenie výchovy obyvateľstva k zdraviu na úseku epidemiológie,
10. zabezpečovanie odberov vzoriek na overovanie účinnosti dezinfekčných a sterilizačných postupov,
11. zabezpečovanie odberov vzoriek biologického materiálu vo vzťahu k objasneniu pôvodcov prenosných ochorení,
12. spoluúčasť na práci poradní (poradňa pre očkovanie, poradňa prevencie HIV/AIDS),
13. vykonávanie zberu údajov slúžiacich na monitorovanie a analýzu zdravia obyvateľstva, vedenie príslušnej dokumentácie,
14. vybavovanie oznámení a podnetov právnických a fyzických osôb na problematiku epidemiológie, vedenie príslušnej dokumentácie,
15. vykonávanie akreditovaných a neakreditovaných skúšok podľa Systému manažérstva kvality,
16. plnenie aktuálnych úloh v rámci NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz a odboru epidemiológie podľa poverenia nadriadeného zamestnanca,
17. plnenie ostatných úloh podľa poverenia nadriadeného zamestnanca.
Výhody:
- pružný pracovný čas
- možnosť predĺženia na dobru neurčitú po zapracovaní
- stravovanie v jedálni FN Trenčín
- príspevky zo SF
- možnosť zvýšenia platu podľa odbornej praxe
- možnosť priznania osobného príplatku po zapracovaní

Lokalita: Trenčín

Ponúkaný plat: 833 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1655725/lekar-hygienik

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

11.12.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0