Zamestnanie: Mzdový účtovník, Budapešť, Maďarsko

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- Poskytuje podporu a poradenstvo manažmentu v HR otázkach.
- Zodpovedá za správne vedenie a archiváciu osobnej agendy zamestnancov spoločnosti.
- Zodpovedá a vykonáva komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy podľa platných predpisov.
- Zodpovedá za správne vedenie mzdových listov.
- Zodpovedá za správne spracovanie, odosielanie mesačných výkazov a prehľadov do Sociálnych poisťovní, Zdravotných poisťovní, Doplnkových dôchodkových spoločností a na Finančný úrad.
- Zaisťuje správny prevod odvodov do Sociálnych poisťovní, Zdravotných poisťovní, Doplnkových dôchodkových spoločností a odvod dane na Finančný úrad.
- Zaisťuje správny odvod dobierky miezd na účty zamestnancov do príslušných peňažných ústavov.
- Vedie evidenciu práceneschopnosti zamestnancov, oznamuje začiatok a koniec na Zdravotnú poisťovňu a odosiela podklady na Sociálnu poisťovňu.
- Vedie evidenciu pracovných úrazov a zabezpečuje oznamovaciu povinnosť voči príslušným inštitúciám v rámci platnej legislatívy.
- Kontroluje správnosť uzávierky miezd a dodržiavania termínov.
- Zodpovedá za správne spracovanie ročného zúčtovania dane a zdravotného poistenia.
- Zodpovedá za kvalitný a včasný prevod údajov zo mzdovej učtárne do učtovníctva.
- Archivuje mzdové doklady podľa zákona.
- Spolupodieľa sa na príprave pracovnoprávnych dokumentov a agendy spojenej s nástupom a výstupom zamestnancov a externých pracovníkov, prihlasovanie a odhlasovanie na Sociálnu poisťovňu a Zdravotnú poisťovňu.
- Zodpovedá za sledovanie legislatívnych zmien a následné metodické usmerňovanie, koordinovanie činnosti oddelenia, zapracovanie zmien a inovácií do personálneho a mzdového informačného systému.
- Spoluzodpovedá za nastavenie a vyhodnocovanie systémov odmeňovania a hodnotenia zamestnancov.
- Spolupracuje pri zostavovaní finančného plánu v oblasti nákladov na vzdelávanie zamestnancov.
- Spoluzodpovedá za rozvoj a zabezpečenie vzdelávania zamestnancov v spoločnosti podľa požiadaviek a koordináciu vzdelávania podľa schváleného plánu v spolupráci so subdodávateľskými firmami.
- Spolupracuje s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení, zisťuje ich potreby a poskytuje konzultáciu v personálnej a mzdovej oblasti.
- Zodpovedá za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu, navrhuje sociálny program a zamestnanecké výhody.
- Pripravuje pravidelné a ad hoc reporty a štatistiky.
- Dohliada a kontroluje zabezpečenie BOZP, PO a vstupnej inštruktáž novonastupujúcich zamestnancov.
- Dohliada a kontroluje zabezpečenie BOZP, PO a vstupnej inštruktáž novonastupujúcich zamestnancov zabezpečené externými dodávateľmi.
- Dohliada na včasné spracovanie dodatkov k pracovným zmluvám a ukončení pracovných pomerov uzatvorenými na dobu určitú a dobu skúšobnú.
- Eviduje a posudzuje zmeny mzdového - pracovného zaradenia.
- Vedie evidenciu zamestnancov s nárokom na starobný dôchodok.
- Vedie evidenciu zamestnancov s nárokom na Invalidný dôchodok, ŤZP zamestnancov.
- Plní ďalšie úlohy stanovené nadriadeným.
- Dodržiava BOZP a PO na pracovisku.
Výhody:
Od 800 € do 1 200 € brutto mesačne v závislosti od relevantných pracovných skúseností, úrovne ovládania cudzieho jazyka a ďalších požiadaviek na danú pozíciu. Po skončení skúšobného obdobia možné prehodnotenie nástupnej mzdy.

Lokalita: Maďarsko

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1652524/mzdovy-uctovnik-budapest-madarsko

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

08.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0