Zamestnanie: Účtovník-fakturant, Budapešť, Maďarsko

« späť na zoznam inzerátov 800 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
- Organizovanie a zabezpečovanie platobného styku, vrátane vypracovania príkazov na úhradu, kompletného spracovania a zaúčtovania bankových výpisov.
- Sledovanie prečerpania limitov a kontrolu dodržiavania finančnej disciplíny.
- Vypracovanie a zaúčtovanie vzájomných kompenzácií pohľadávok a záväzkov.
- Nahrávanie nových fyzických a právnických osôb do modulu Adresár v účtovnom programe.
- Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov, zabezpečenie podpisov oprávnených osôb na účtovných dokladoch.
- Evidovanie, účtovanie a obeh dodávateľských faktúr.
- Vyhotovenie, evidovanie a účtovanie odberateľských faktúr.
- Účtovanie interných dokladov a ostatných dokladov.
- Účtovanie zákazkovej výroby.
- Účtovanie závierkových operácií.
- Evidencia poistných zmlúv a splatkových kalendárov.
- Komunikácia a úzka spolupráca s inými oddeleniami v rámci spoločnosti.
- Správne a včasné spracovanie podkladov a vyhotovenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.
- Správne a včasné spracovanie podkladov a vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.
- Správne a včasné spracovanie podkladov a vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov.
- Správne a včasné spracovanie podkladov a vyhotovenie Kontrolného výkazu DPH.
- Správne a včasné spracovanie podkladov a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
- Správne a včasné spracovanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov.
- Spolupráca pri zostavovaní mesačných závierok a účtovnej závierky spoločnosti (riadnej, mimoriadnej, priebežnej)
- Oceňovanie majetku, evidencia a účtovanie o stave a pohybe majetku (zaradenie, vyradenie majetku), zaradenie majetku do správnej odpisovej skupiny a výpočet odpisov.
- Sledovanie stavu a prevodu nedokončených investícií a zabezpečenie inventúry majetku.
- Komunikácia a úzka spolupráca s daňovými úradmi, audítormi a inými inštitúciami.
- Sledovanie účtovnej a daňovej legislatívy, predpisov a ich aplikácia pre potreby spoločnosti.
- Pravidelné vykonávanie interných kontrol.
- Pravidelné predkladanie výsledkov práce na kontrolu.
- Pravidelný reporting vedeniu spoločnosti.
- Správa registratúry.
- Spolupráca pri inventúre a inventarizácii majetku a záväzkov spoločnosti.
- Ostatné administratívne práce.
- Plnenie úloh účtovného, daňového a administratívneho charakteru podľa pokynov nadriadeného.
- Zastupovanie v prípade neprítomnosti spolupracovníkov(čok) v potrebnom rozsahu.
- Plní ďalšie úlohy stanovené nadriadeným, ktorým je vedúci útvaru ekonomiky a personálnej práce, resp. členom vedenia spoločnosti.
- Dodržiava BOZP a PO na pracovisku.
Výhody:
Od 800 € do 1 300 € brutto mesačne v závislosti od relevantných pracovných skúseností, úrovne ovládania cudzieho jazyka a ďalších požiadaviek na danú pozíciu. Po skončení skúšobného obdobia možné prehodnotenie nástupnej mzdy.

Lokalita: Maďarsko

Ponúkaný plat: 800 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1652520/uctovnik-fakturant-budapest-madarsko

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

08.01.2020

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0