Zamestnanie: Psychológ NP DEI NS III - pobytový

« späť na zoznam inzerátov 883,50 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahoch a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPOD aSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa a členov jeho rodiny,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
- účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPOD a SK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Vykonáva a plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného a riaditeľky.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými prišla do styku pri vykonávaní služby vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru.
Výhody:
Dovolenka nad rámec zákona, stravné lístky nad rámec zákona, pohyblivá pracovná doba, príspevok do 3. piliera DDS.

Lokalita: Senec

Ponúkaný plat: 883,50 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1650882/psycholog-np-dei-ns-iii-pobytovy

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

12.12.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0