Zamestnanie: Supervízor montážnej linky

« späť na zoznam inzerátov 1200 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Hlavné pracovné činnosti:
• Vytvárať, vyhodnocovať a zlepšovať výrobné metódy.
• Asistovať výrobnému manažérovi s analýzou a plánovaním využitia pracovných síl, nároku na priestor a toku výroby z hľadiska maximálnej efektívnosti.
• Konzultovať s oddelením Plánovania, Nákupu, Technickým , Kvality, Testovania a s PAT tímom záležitosti týkajúce sa konštrukcie výrobku a nástrojov na zabezpečenie efektívnych metód výroby.
• Predbežne odhadovať výrobné časy, požiadavky na pracovníkov, a náklady, čo umožní manažmentu robiť rozhodnutia.
• Konzultovať s manažmentom, inžinieringom a ostatnými zamestnancami výrobné možnosti, plány výroby a iné hľadiská na podporu výroby
• Organizuje a riadi každú výrobnú zákazku, JIT zákazku ( JUST IN TIME) alebo prototypy dodané v termíne s nulovými defektmi.
• Dopredu zaistí prísun adekvátnej práce aby stanovené ciele boli splnené.
• Konzultuje s výrobným manažérom požiadavky na nadčasy z hľadiska splnenia plánu výroby. Pripravuje potrebné podklady na nadčasy pre ich schválenie výrobným manažérom.
• Denne eviduje a aktualizuje dochádzku podriadených prostredníctvom dochádzkového softvéru .
• Eviduje a zhromažďuje doklady slúžiace ako podklad pre evidenciu dochádzky ( dovolenkové lístky, navštívenky od lekára a iné).
• Číta a pracuje s údajmi z výkresov a špecifikácií, výrobných postupov a noriem kvality, zmenových konaní, a podpísaných červených korekcií.
• Zabezpečuje a prehliada všetky používané dokumentácie.
• Riadi sa všetkými postupmi a pracovnými inštrukciami, ktoré aplikuje v procese výroby.
• Distribuuje na montážnu linku vždy poslednú revíziu BOMu a preveruje, či všetka výrobná dokumentácia je pripravená podľa poslednej revízie BOMu.
• Správa sa podľa firemnej politiky a postupov a dbá na to, aby všetci zamestnanci konali podľa spomenutých požiadaviek.
• Sledovať dátumy kalibrácie a údržby zariadení a nástrojov a zabezpečiť, aby všetky nástroje a zariadenia boli pod kontrolou a pracujú podľa špecifikácie ako je uvedené v procesnej dokumentácii.
• Trvale monitorovať kvalitu počas procesu montáže a neustále klásť dôraz na prevenciu pred vznikom defektov a neustále nabádať pracovníkov na samokontrolu na každom pracovisku.
• Vydáva ZON správy o nezhodách v kvalite nájdených vo výrobe.
• Vydáva ZON správy o nezhodách v kvalite nájdených v dokumentácii.
• Spojí sa s príslušným systémovým inžinierom alebo pracovníkom oddelenia kvality pri akejkoľvek nezhode/defekte v kvalite výrobku.
• Vykonáva presuny materiálu pre skompletizovanie systémov aby sa predišlo nedostatkom (shortage) a aby zásoba materiálu vo výrobe pre výrobné zákazky bola naplnená.
• Vykonáva transakcie v SAP v súlade s routingom.
• Kontroluje a udržiava všetku dokumentáciu pre výrobnú zákazku a zabezpečuje aby sa vykonali všetky potrebné kroky routingu, a aby boli prítomné všetky schválenia a podpisy.
• Pridáva rectifiere do výrobkov v súlade s BOMom.
• Vytvára ZON pre chybný materiál nájdený v procese. Vytvára požiadavky pre dodatočné dodávky materiálu potrebné ako náhrada za zmätky.
• Vytvára ZON pre úpravy vo výkresoch, BOM-och, nesprávnych množstvách, montážnych inštrukciách. Zmeny konzultuje s príslušným oddelením.
• Plánuje výrobné zákazky pre pracovníkov v súlade s týždenným plánom výroby.
• Zaisťuje, že materiál je vydaný na linku na definované pracoviská.
• Spolupráca s inými supervízormi a linkami, využitím ich pracovnej sily alebo naopak, pomôcť im so svojimi pracovnými silami.
• Dodržiava predpísané inštrukcie pri manipulácii a skladovaní.

Lokalita: Liptovský Mikuláš

Ponúkaný plat: 1200 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1645609/supervizor-montaznej-linky

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

12.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0