Zamestnanie: Príslušník mestskej polície

« späť na zoznam inzerátov Dohodou cca 0,00 CZK

Náplň práce:
Povinné kritériá a požiadavky:
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle ustanovení § 3 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
• občianska bezúhonnosť
• vodičský preukaz skupiny B
• vynikajúci zdravotný stav - zdravotná spôsobilosť pre výkon zamestnania príslušníka mestskej polície
Odporúčané predpoklady a kritériá:
• prax v odbore bezpečnostné služby
• znalosť právnych noriem na úseku správneho práva
• zbrojný preukaz
• aktivity na úseku organizovaného športu a telovýchovy vrátane streleckého športu
aktivity v oblasti kynológie
• občianska angažovanosť na úseku ochrany verejného poriadku
• aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania
• občianska angažovanosť v oblasti profylaxie sociopatií
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu povinne doložia:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu registra trestov
• maturitné vysvedčenie, príp. vysokoškolský diplom - overená kópia
• záujemcovia s odbornou spôsobilosťou: doklady o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, alebo náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii – overená kópia
• záujemcovia bez odbornej spôsobilosti: čestné prehlásenie, ktorým sa uchádzač zaviaže do 3 mesiacov od prijatia do zamestnania nastúpiť a absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície a zároveň sa zaviaže, že všetky náklady súvisiace s odbornou prípravou si bude hradiť z vlastných zdrojov
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• potvrdenie praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania príslušníka mestskej polície (práca v trojzmennej prevádzke, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, zvýšená psychická a fyzická náročnosť, kategória práce 2 (B) v zmysle ustanovení § 31 ods. 3, písm. a/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)
• držitelia zbrojných preukazov: fotokópia platného zbrojného preukazu
• záujemcovia, ktorí nie sú držiteľmi zbrojného preukazu: lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
• fotokópia platného vodičského preukazu
Zaslanie podkladov v termíne najneskôr do 6.12.2019 v uzavretej obálke označenej " Výberové konanie MsP - neotvárať"

Lokalita: Rimavská Sobota

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1643443/prislusnik-mestskej-policie

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

29.11.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0