Zamestnanie: Príslušník mestskej polície v Šali

« späť na zoznam inzerátov 670 € za mesiac cca 0,00 CZK

Náplň práce:
V zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii - a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), c) dbá o ochranu životného prostredia v obci, d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 1. z dopravnej značky6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, 6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Lokalita: Šaľa

Ponúkaný plat: 670 € za mesiac

Kontaktná osoba:
Stránka: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1633744/prislusnik-mestskej-policie-v-sali

Kontaktovať zamestnávateľa:
Reagovať na ponuku

11.10.2019

Niečo podobné ďalšie inzeráty

Odporúčame

Avízo.sk - inzercia v sekciách auto-moto, reality, zamestnanie a rubriky

Chyba 0